Cenník

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. V prípade, že sa pacient preukáže výmenným lístkom od obvodného lekára resp. špecialistu z iného odboru, vyšetrenie má hradené z verejného zdravotného poistenia. V prípade ultrazvukového vyšetrenia ciev hradí pacient doplatok vo výške 15 € za zdravotný výkon s kódom 5743 (farebné mapovanie toku – CFM, príplatok k výkonom 5738 a 5739), ktoré našej ambulancii poisťovne nepreplácajú .

DRUH VÝKONU  CENA
 s úhradou zdravotnej poisťovne (s výmenným lístkom) bez úhrady zdravotnej poisťovne (na vlastnú žiadosť pacienta, bez výmenného lístka)
Konzultácia 0 € 50 €
Komplexné cievne vyšetrenie vrátane ultrazvukového vyšetrenia prietoku krvi v rámci cievneho systému (tepenného a žilného) dolných alebo horných končatín 0 €

+ doplatok 15 € za farebné USG (nehradené poisťovňami)

100 €
Stanovenie ABI indexu oscilometrickou metódou 10 € 10 €
Potvrdenie o návšteve lekára, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a vypísania odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej/ústavnej starostlivosti 0 € 0 €
Malý chirurgický zákrok v závislosti od rozsahu v závislosti od rozsahu
Výber stehov 0 € 15 €
Preväz 0 € 20 €
Vystavenie krátkeho potvrdenia, osvedčenia alebo správy vyhotovenej predpísanou formou a na určenom tlačive 10 € 10 €

V Bratislave dňa 01.10.2019

Cenník bol v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamený samosprávnemu kraju.